Klachtenregeling2019-04-17T14:17:38+00:00

Klachtenregeling Westhoff Advocaten

(als bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • het kantoor: de kostenmaatschap Westhoff Advocaten;
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • beklaagde: degene over wie is geklaagd;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de bij het kantoor aangesloten advocaten en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van het kantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt die klacht doorgeleid naar een van de bij het kantoor aangesloten advocaten, die niet bij het onderwerp van de klacht is betrokken. Deze advocaat treedt op als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris verzoekt de klager de klacht op schrift te stellen en stelt deze in de gelegenheid daarop een toelichting te geven. De klacht kan daarbij worden onderverdeeld in verschillende onderdelen.
 3. De klachtenfunctionaris stelt de beklaagde in kennis van de klacht en stelt deze in de gelegenheid daarop te reageren.
 4. De beklaagde tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 5. De klachtenfunctionaris handelt de klacht in beginsel af binnen vier weken na ontvangst van de conform artikel 4 op schrift gestelde klacht. Indien deze termijn wordt verlengd, doet de klachtenfunctionaris daarvan mededeling aan de klager, met vermelding van de redenen daarvoor en van de termijn waarbinnen het oordeel over de klacht zal worden gegeven.
 6. De klachtenfunctionaris stelt de klager en de beklaagde schriftelijk op de hoogte van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht en kan daarbij aanbevelingen doen, zowel aan de beklaagde als aan de klager.
 7. Klachten die na behandeling volgens de voorgaande leden niet zijn opgelost, kunnen door de klager worden voorgelegd aan de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam.

Artikel 4 Geheimhouding en kosten

 1. De klachtenfunctionaris en de beklaagde nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De beklaagde houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van zijn eventuele contacten met de klager en van daaruit voortvloeiende oplossingsmogelijkheden.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt van de klacht een dossier bij.
Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima