Algemene voorwaarden2019-04-17T13:57:10+00:00

Algemene voorwaarden

Westhoff Advocaten is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen zijn, die zich de uitoefening van de praktijk van advocaat ten doel stelt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten van cliënten aan Westhoff Advocaten dan wel werknemers van Westhoff Advocaten.

Opdracht

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Westhoff Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, art.7:407 lid 2 BW en art.7:409 BW wordt uitgesloten. Slechts de maatschap Westhoff Advocaten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht, waarbij zij de opdracht door een of meerdere van haar advocaten, het kantoor of derden, onder haar verantwoordelijkheid, kan laten uitvoeren.

Derden kunnen aan de door Westhoff Advocaten in opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart Westhoff Advocaten voor alle aanspraken van derden terzake.

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook wordt begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Westhoff Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Westhoff Advocaten in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis met de voorwaarden is bij Westhoff Advocaten op te vragen.leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Westhoff Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Westhoff Advocaten in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis met de voorwaarden is bij Westhoff Advocaten op te vragen.

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Westhoff Advocaten is alleen Nederland recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil kennis te nemen tussen een opdrachtgever en Westhoff Advocaten.

Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door opdrachtgever aan Westhoff Advocaten is betaald. Bij duurovereenkomsten is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door opdrachtgever voor de werkzaamheden als voornoemd zijn betaald in een periode van 12 maanden voorafgaand aan het schadetoebrengende feit. In ieder geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van € 25.000,00. In zaken behandeld op basis van een wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel evenzeer, waarbij echter als het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan geldt de Raad voor de Rechtsbijstand ontvangen toevoegingvergoeding inclusief BTW en de door opdrachtgever betaalde eigen bijdrage.

Bij het inschakelen van derden zal Westhoff Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Westhoff Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Declaratie

Voor de uitvoering van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting verschuldigd.

Honorarium: Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief BTW en kantoorkosten. Westhoff Advocaten hanteert een tijdregistratiesysteem met specificatie van de werkzaamheden. Op eerste verzoek van opdrachtgever wordt een afschrift aan opdrachtgever verstrekt van het tijdregistratiesysteem met betrekking tot de terzake de opdracht verrichte werkzaamheden.

Voorschotten: Westhoff Advocaten is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.

Verschotten: Dit zijn de kosten die Westhoff Advocaten in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt en kunnen worden onderscheiden in met omzetbelasting verhoogde kosten (belaste verschotten) en niet met omzetbelasting verhoogde kosten (onbelaste verschotten).

Kantoorkosten: De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijks systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

Westhoff Advocaten is gerechtigd om het overeengekomen honorarium minstens eenmaal per jaar na ommekomst van het kalenderjaar te wijzigen.

Betaling

Betaling van declaraties van Westhoff Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is tevens een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente over het totale declaratiebedrag. Indien betaling uitblijft en incassomaatregelen moeten worden getroffen, is de opdrachtgever tevens 15% buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Voor het bepaalde in dit artikel wordt met de opdrachtgever gelijk gesteld degene die zich jegens Westhoff Advocaten verbonden heeft de declaraties namens de opdrachtgever te voldoen.

Archivering

Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Vijf jaar nadien zal het dossier worden vernietigd.

Kenbaarheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam en zijn tevens te raadplegen op de website van Westhoff Advocaten: www.westhoff.nl. Westhoff Advocaten heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen

Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima