Ed van den Bogaard2024-05-02T15:44:04+00:00

Ed van den Bogaard

Contact:

 • Telefoon: 020 – 82 04 221
 • E-mail: evdbogaard@westhoff.nl

Lidmaatschappen en nevenfuncties:

 • Reviewer peer review als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening op de Advocatuur
 • Bestuurslid van SSZ Advocaten | Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht
 • Annotator van «USZ» Uitspraken Sociale Zekerheidsrecht
 • Docent arbeidsongeschiktheidsrecht bij  OSR Juridische Opleidingen in Utrecht

Registratie rechtsgebieden

Ed van den Bogaard heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

 • Socialezekerheidsrecht
  • werknemersverzekeringen
  • volksverzekeringen
  • sociale voorzieningen

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Achtergrond

Ed van den Bogaard is sinds 1992 advocaat en sinds 1996 verbonden aan Westhoff Advocaten als specialist op het terrein van het socialezekerheidsrecht. Hij gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheidszaken en staat door het hele land cliënten bij in bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV.

De laatste jaren heeft Ed zich in het bijzonder gespecialiseerd in de Wajong. Sinds de ingrijpende wijziging van de Wajong in 2015 publiceert hij geregeld over de ontwikkelingen in de rechtspraak over de Wajong.

Sinds 6 maart 2017 is hij lid van de Adviescommissie bestuursrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en sinds januari 2021 voorzitter daarvan.

Sinds 24 april 2020 is hij ook geregistreerd als Reviewer peer review als bedoeld in artikel 4.3a, eerste lid, onderdeel b, van de Verordening op de Advocatuur. In die hoedanigheid toetst hij de kwaliteit van de dienstverlening van andere advocaten met dezelfde specialisatie.

Stuur een bericht

Publicaties

2024

De consistentie van het medisch oordeel

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 7 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:284, «USZ» 2024/123
– Werkgever wordt erin gevolgd dat onderzoek onvoldoende zorgvuldig is en motivering urenbeperking tekort schiet.
– Onderzoeksactiviteiten bij bezwaar werkgever. Afzien van fysiek spreekuur.
– Urenbeperking.
– Consistentie medisch oordeel
… …per datum in geding;
… …in de loop der tijd.

Voor niemand toegankelijk noch verifieerbaar, maar niet geheim?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 6 februari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:223, «USZ» 2024/94
– CBBS – De consultvragen en antwoorden van de arbeidsdeskundig analist zijn geen geheime of verborgen informatie.
– Kenbaarheid. Verifieerbaarheid.
– Drogreden. Stroman.
– Combinatie van functies. Regionale spreiding functies.

Volledig en duurzaam in de bijstand revisited: hoe de CRvB opnieuw bewijsminimum en beoordeling ten gronde door elkaar heen husselt en zich een eigen medisch oordeel aanmeet

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 9 januari 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:127, «USZ» 2024/75
– Geen begin van bewijs geleverd dat appellant volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.
– Ontheffing arbeids- en tegenprestatieverplichtingen. Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.
– Begin van bewijs. Bewijsminimum. Beoordeling ten gronde.
– Eigen medisch oordeel rechter.

Het aanleren van computervaardigheden: digibeten bestaan niet?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 1 november 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:2081, «USZ» 2024/32
– Functies. Computervaardigheden.
– Gebruik mobiele telefoon. Lezen van e-mail.
– Geen medische redenen.
– Reikwijdte art. 9 onder a Sbaow. Uitholling bekwaamheden.

2023

Ook als er geen doorslaggevende argumenten zijn, zijn de argumenten doorslaggevend

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 12 oktober 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1887, «USZ» 2023/328
– Volledige arbeidsongeschiktheid niet duurzaam omdat onduidelijk is welke behandeling aan de orde is.
– Beoordelingskader duurzaamheid. Stappenplan. Stap 2a of b.
– Ontbreken van doorslaggevende argumenten. Positieve herstelpresumptie.

Reformatio in peius: resultaat van de besluitvorming of rechtsgevolg van het besluit?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 30 augustus 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1686, «USZ» 2023/295
– Laattijdige aanvraag. Volmaken wachttijd. In primo gegeven voordeel van de twijfel in bezwaar teruggenomen.
– Wijziging motivering levert geen strijd op met het verbod van reformatio in peius.
– Resultaat besluitvorming. Rechtsgevolgen besluit.

Waarom het duurzaamheidscriterium zo snel mogelijk moet worden afgeschaft

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 26 juli 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1440, «USZ» 2023/265
– Wens werkneemster om geen IVA-uitkering te krijgen.
– Eisen aan motivering ontbreken duurzaamheid.

Volledig en duurzaam in de bijstand: hoe de CRvB bewijsminimum en beoordeling ten gronde door elkaar heen husselt

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 11 juli 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:1380, «USZ» 2023/303
– Bij de toepassing van art. 9 lid 5 Pw moet zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de (systematiek van de) Wet WIA.
– Ontheffing arbeids- en tegenprestatieverplichtingen. Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.
– Uitgangspunten beoordeling en bewijslastverdeling. Begin van bewijs. Bewijs ten gronde.
– Stel- en adstructieplicht versus bewijslast en bewijslevering.

Procederen = riskeren

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 10 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:865, «USZ» 2023/165
– Intrekking WAO-uitkering per toekomende datum.
– Geen reformatio in peius.

De FML gaat vooraf aan de functieduiding, maar gaat hij dat ook?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 13 april 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:683, «USZ» 2023/143
– Verruimende toelichting in FML is geen ongeoorloofde relativering van de belastbaarheid.
– FML is opgesteld voorafgaande aan de functieduiding.

Gaat u rustig slapen… oftewel: wat kan in redelijkheid van een werkgever worden verlangd?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 22 maart 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:522, «USZ» 2023/145
– Narcolepsie met kataplexie. Powernaps.
– Zodanige voorzieningen en zodanige kenmerken.
– Realiteitsgehalte schatting.

De laattijdige WIA-aanvraag na een gewonnen ZW-procedure: het nadeel blijft voor de verzekerde

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 16 maart 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:485, «USZ» 2023/123
– UWV heeft voldoende gemotiveerd dat van een fysiek spreekuur kon worden afgezien.
– Telefonisch spreekuur. Datum in het verleden. Nadien toegenomen klachten.
– Meten met twee maten.

Een weg uit de controverse over ME/CVS?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 26 januari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:178, «USZ» 2023/100
– Onderzoeksbevindingen Cardiozorg hebben wel een relatie met, maar bieden geen causale verklaring voor ernst klachten.
– ME/CVS. Algemeen aanvaarde onderzoeksmethoden. Somatisch versus psychisch.
– Onafhankelijk deskundigenonderzoek. Juiste deskundige? Psychiater.
– Wenselijkheid conclusie advocaat-generaal.

Drie tegen één: weg met het telefonisch spreekuur!

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 18 januari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:104, «USZ» 2023/97
– De VA bezwaar en beroep heeft toereikend gemotiveerd waarom de primaire VA kon volstaan met een telefonisch spreekuur.
– Psychische klachten. Telefonisch spreekuur. Fysiek spreekuur.
– Standaard ‘Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen’: altijd fysiek spreekuur.
– HR in kader van Wvggz: psychiater dient onderzoek te verrichten in direct contact met onderzochte, dwz in diens fysieke aanwezigheid.
– Medische tuchtrechter: onderzoek via enkel telefoonverbinding is binnen psychiatrie geen algemeen aanvaarde onderzoeksmethode.

1491 omgekeerd

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 18 januari 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:99, «USZ» 2023/72
– Niet-verzekeringsarts in bezwaar. Geregistreerde verzekeringsarts in primo.
– De 1491-uitspraak is alleen van toepassing als de primaire beoordeling heeft plaatsgevonden door een niet-VA.
– De achtergrond van de 1491-rechtspraak: de kwaliteit van het onderzoek door een niet-VA.

De loongerelateerde WGA en WW zijn gelijk, maar de WW is gelijker dan de WGA

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 15 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2727, «USZ» 2023/50
– De rechtspraak over de medische afzakker is niet van toepassing in het kader van de dagloonvaststelling.
– Het ontbreken van een garantiebepaling voor het WIA-dagloon levert geen discriminatie op.
– De WAO en WW waren complementair. In de WIA is de WW ingeboud als loongerelateerde WGA-uitkering, dus LGU = WW.
– De WIA kent 2 verzekerde risico’s: niet alleen arbeidsongeschiktheid, maar ook werkloosheid.

De Kerstuitspraken van 2022: exit schatting op 1 functie

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 23 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2658, «USZ» 2023/42, tevens behorende bij CRvB 23 december 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2672, «USZ» 2023/43
– Maatstaf arbeid na EZWb en WIA-beoordeling.
– Geschiktheid voor 1 van de eerder geduide functies is in strijd met ILO-conventie 121.
– Nieuw beoordelingskader.

Bijzondere gevallen: bewijslast en rechterlijke zuinigheid

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 21 november 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2485, «USZ» 2023/5
– Verhoging uitkering. Bijzonder geval. Terugwerkende kracht.
– De bewijslast voor de aanwezigheid van een bijzonder geval ligt bij de verzekerde.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 20 oktober 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:2278, «USZ» 2023/4
– Verhoging uitkering. Bijzonder geval. Terugwerkende kracht.
– De nauw bij verzekerde betrokken persoon, oftewel Zeeuws meisje: ons bin zunig, geen cent teveel hoor!

2022

Juist bij psychische klachten

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 1 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1327, «USZ» 2022/266
– Een apart spreekuurcontact in de beslotenheid van een spreekkamer kan ook bij psychische klachten van toegevoegde waarde zijn.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 29 augustus 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1892, «USZ» 2022/268
– Standaard ‘Onderzoeksmethoden bij psychische stoornissen’.
– Toegevoegde waarde spreekuurcontact.

Berichtenbox 2

Bogaard E. van den & Koenraad, L.M., annotatie bij: CRvB 4 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1159, «USZ» 2022/234 (gedrukte versie; voor de tekstversie incl. afbeeldingen, klik hier)
– Bekendmaking besluit UWV – Plaatsing in Berichtenbox MijnOverheid. Besluit op voorgeschreven wijze bekend gemaakt.
– Termijnoverschrijding – Ontbreken e-mailnotificatie. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

1491 revisited, deel 2: is het gebrek herstelbaar en welk gebrek moet er eigenlijk worden hersteld?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 25 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1157, «USZ» 2022/265
– Niet-VA. Herstel gebrek.
– Spreekuuronderzoek bij voorkeur niet uitgevoerd door eerder in de procedure ingeschakelde verzekeringsarts.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 1 juli 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1634, «USZ» 2022/267
– Afzien van lichamelijk onderzoek. Datum in geding. Gewijzigde medische situatie.
– Een actueel lichamelijk onderzoek heeft geen aanvullende waarde meer omdat er een nieuwe ziekmelding is en een nieuwe medische situatie.

Bogaard E. van den, annotatie bij: MK CRvB 1 september 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1915, «USZ» 2022/269
– In primo telefonisch spreekuur. In bezwaar alleen dossieronderzoek.
– Herstel gebrek. Spreekuuronderzoek hangende hoger beroep.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 7 september 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1951, «USZ» 2022/272
– Laattijdige aanvraag. In primo telefonisch onderzoek. In bezwaar alleen dossierbeoordeling.
– (Afgesloten) periode in een ver verleden. Beoordeling op grond van beschikbare medische gegevens.
– Spreekuurcontact acht tot tien jaar na de te beoordelen periode heeft geen toegevoegde waarde.

1491 revisited, deel 1: toegevoegde waarde of niet?

Bogaard E. van den, annotatie bij: MK CRvB 4 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1092, «USZ» 2022/209
– In bezwaar ten onrechte geen spreekuur bij verzekeringsarts bezwaar en beroep.
– Latere herbeoordeling door geregistreerde verzekeringsarts. Alsnog spreekuur verzekeringsarts bezwaar en beroep geen toegevoegde waarde meer.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 4 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1040, «USZ» 2022/210
– In primo alleen telefonisch contact met verzekeringsarts. In bezwaar ten onrechte afgezien van lichamelijk onderzoek.

Bogaard E. van den, annotatie bij: MK CRvB 16 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1393, «USZ» 2022/211
– Uitgebreid onderzoek tijdens hoorzitting. Niet gevraagd om gesprek onder 4 ogen. Geen relevante meerwaarde spreekuur met appellante alleen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 22 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1465, «USZ» 2022/212
– Nadruk op fysieke beperkingen. Nadere medische informatie overgelegd.
– Standpunt dat spreekuur verzekeringsarts bezwaar en beroep geen toegevoegde waarde had, niet gevolgd.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 7 juli 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1506, «USZ» 2022/213
– Zeer laattijdige aanvraag Wajong. Tijdverloop sinds te beoordelen datum/periode.
– Situatie ten tijde van beoordeling kan niet worden teruggelegd naar periode in geding. Spreekuurcontact geen toegevoegde waarde.

Onvermogen tot behandeling: de frustratie van de betrokkenen en het dilemma van de verzekeringsarts

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 28 april 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:966, «USZ» 2022/185
– Wajong 2015 – Duurzaamheid – Onvermogen tot behandeling.

Als een duvel uit een doos, oftewel: het venijn zit in de staart

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 25 april 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1024, «USZ» 2022/165
– CBBS – Voortschrijdend inzicht. Vervallen functie alsnog geduid.
– Tilhulp.

Het belang van de feiten

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 17 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:626, «USZ» 2022/163
– Begrijpelijkheid uitspraak – Weergave relevante feiten. Persoonlijke levenssfeer.

De summiere grond: voor meer dan alleen de ontvankelijkheid

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 3 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:599, «USZ» 2022/155
– Niet-VA. Ter zitting aangevoerde grond. Goede procesorde. Precisering eerder aangevoerde summiere grond.

De kunst van het gronden: wanneer is een grond een grond?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 1 maart 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:480, «USZ» 2022/154
– Ontvankelijkheid. Summiere grond.

Standaard ‘Duurbelastbaarheid in Arbeid’ versus Standaard ‘Verminderde arbeidsduur’ versus CBBS

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 23 december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3329, «USZ» 2022/82
– Duurbelastbaarheid – Schrijft de standaard ‘Duurbelastbaarheid in Arbeid’ wel of niet een evenredige verhouding voor tussen uren per dag en uren per week?
– Rol CBBS.

Medisch onderzoek in bezwaar: tussen dossierbeoordeling en spreekuuronderzoek

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 10 januari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:84, «USZ» 2022/48
– Betwisting medische grondslag bestreden besluit. Volledige heroverweging in bezwaar.
– Ten onrechte geen spreekuurcontact in bezwaar.

De niet-VA revisited: puntjes op de i en soms ernaast

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 17 december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3201, «USZ» 2021/44
– Afzien van hoorzitting impliceert niet tevens afzien van medisch onderzoek. Gebrek niet hersteld.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 16 december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3185, «USZ» 2021/43
– Niet van toepassing bij hersteldverklaring op grond van artikel 19 ZW. Geen gebrek.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 9 december 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:3152, «USZ» 2021/42
– Niet ambtshalve.
– Een hoorzitting is geen spreekuur. Gebrek niet hersteld.

Bogaard E. van den, annotatie bij: r.o. 4.5 van CRvB 9 september 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2269, onder «USZ» 2021/42
– Scheiding tussen verzamelen van gegevens en beoordelen daarvan.

Wanneer is ‘nieuw’ nieuw en ‘inhoudelijk’ inhoudelijk? En moet dat wel op die manier?

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 25 november 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2954, «USZ» 2021/34
– Terugkomen op. Herhaalde aanvraag. Toetsingskader.
– Beoordeling nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden vergt altijd (enige) inhoudelijke beoordeling.

2021

Berichtenbox 1

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 9 september 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2174, «USZ» 2021/404 en CRvB 9 september 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2283, «USZ» 2021/403
– Bekendmaking besluit SVB – Plaatsing in Berichtenbox MijnOverheid. Besluit op voorgeschreven wijze bekend gemaakt.
– Termijnoverschrijding – Ontbreken e-mailnotificatie. Onderzoeksplicht bestuursorgaan. Termijnoverschrijding verschoonbaar.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 16 september 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2342, «USZ» 2021/405
– Termijnoverschrijding – Bekendmaking besluit door plaatsing in Berichtenbox MijnOverheid. Ontbreken e-mailnotificatie.
– Onderzoeksplicht en bewijslast bestuursorgaan. Geen eigen schuld betrokkene. Termijnoverschrijding verschoonbaar.

Bijzondere waarde rapport verzekeringsarts

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 5 augustus 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1960, «USZ» 2021/366
– Equality of arms – Bijzondere waarde rapport verzekeringsarts. Korošec-rechtspraak.

Geen ambtshalve toetsing termijnoverschrijding eerdere aanleg

Bogaard E. van den & Koenraad, L.M., annotatie bij: CRvB 9 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1500, «USZ» 2021/359
– Toetsing in (hoger) beroep – Geen ambtshalve toetsing van termijnoverschrijding in eerdere aanleg.
– Termijnoverschrijding – Verschoonbaarheid

Coronaperikelen: uitstel zitting

Bogaard E. van den, annotatie bij: HR 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1154, «USZ» 2021/357
– Verzoek om uitstel zitting in verband met corona. Gezondheidsrisico belanghebbende. Quarantaine gemachtigde.
– Belangenafweging. Motivering. Eerlijk proces.

De niet-VA revisited again, again: de 1491-uitspraak

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 23 juni 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1491, «USZ» 2021/345
– Betwisting medische grondslag bestreden besluit. Volledige heroverweging in bezwaar
– Spreekuuronderzoek bij geregistreerde verzekeringsarts bezwaar en beroep. Gebrek niet hersteld.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 25 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1281, «USZ» 2021/336
– Deelname videozitting. Eigen verantwoordelijkheid.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 8 juli 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1674, «USZ» 2021/315
– Omkatten WIA-aanvraag naar TVB2-beoordeling.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 17 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1153, «USZ» 2021/227
– Voorlopige voorziening. Intrekking WIA. Toename arbeidsongeschiktheid kort na datum in geding. Mogelijke invloed op lopende zaak.
– Opdracht afronden onderzoek Ambermelding. Geen voorschotten.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:1113, «USZ» 2021/226
– Voorlopige voorziening. Intrekking WIA – Alleen telefonisch onderzoek – Ontoereikende motivering ongewijzigde belastbaarheid.
– Toewijzing voorschotten.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 11 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:556, «USZ» 2021/172
– FML – Beperkende toelichting.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 3 maart 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:466, «USZ» 2021/165
– Toetsing in hoger beroep – Herhaling gronden eerste aanleg. Geen gronden tegen motivering bestreden uitspraak.

De niet-VA revisited again

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 30 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3537, «USZ» 2021/128
– Volwaardig onderzoek in bezwaar. Medisch onderzoek in Coronatijd.
– Hoorzitting – Telefonische hoorzitting. Videohoorzitting.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 16 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3176, «USZ» 2021/99
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Stoma.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 10 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3152, «USZ» 2021/115
– Vertrouwensbeginsel – Toerekenbare toezegging. Belangenafweging. Abstract belang versus concreet belang.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 9 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3113, «USZ» 2021/68, en CRvB 30 december 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:3537, «USZ» 2021/69
– Herbeoordeling hoofdstuk 3 Wajong – Geen persoonlijk contact verzekeringsarts. Arbeidsvermogen.
– Laattijdige aanvraag WAZ – Geen persoonlijk contact verzekeringsarts.

2020

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 23 september 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:2220, «USZ» 2020/295
– Toegenomen arbeidsongeschiktheid. Dubbele Amber-situatie.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 12 augustus 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1833, «USZ» 2020/243
– STECR-richtlijn – Re-integratie. Vaststellen beperkingen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 11 juni 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1211, «USZ» 2020/214
– Procesbelang – Wijziging rechtspositie na bezwaar werkgever. Ontvankelijk beroep. Redelijkerwijs geen verwijt geen bezwaar te hebben gemaakt. Besliscomponenten. Drogreden. ‘Post hoc ergo propter hoc’ (daarna, dus daardoor).

Bogaard E. van den, annotatie bij: HR 15 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:866, «USZ» 2020/192
– Proceskosten – Ongevraagde reactie. Geen repliek. Gelegenheid geven.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 12 mei 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1093, «USZ» 2020/165
– Meewerken aan deskundigenonderzoek – Verzoek ontheffing arbeidsverplichting. Meewerken aan psychologisch onderzoek. Niet kenbaar maken resultaten onderzoek. Blokkeringsrecht. Rechtvaardiging voor inbreuk op recht op privacy.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 23 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:1033, «USZ» 2020/163
– Meewerken aan deskundigenonderzoek – Weigering om (zonder voorbehoud) mee te werken aan onderzoek van onafhankelijk
deskundige. Autoriteitsdrogreden.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 5 maart 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:581, «USZ» 2020/146
– CBBS – Enquêteformulieren. Equality of arms. Reductiefactor. Urenomvang functie.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 29 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:198, «USZ» 2020/110
– Equality of arms – KNMG-richtlijn. Informatie behandelend artsen. Naar zijn aard geschikt. Korošec-rechtspraak.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 8 januari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:29, «USZ» 2020/71
– ME/CVS – Energetische beperkingen. Persoonlijk en sociaal functioneren (FML rubriek I en II). Dynamische handelingen (FML rubriek IV). Statische houdingen (FML rubriek III). Advies Gezondheidsraad. Aangenomen beperkingen in de FML niet te verenigen met rapportage verzekeringsarts.

Bogaard E. van den & Venderbos M.W., annotatie bij: CRvB 19 november 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3694, «USZ» 2020/45 en «JB» 2020/41
– Terugkomen op – Evidente onredelijkheid. Weigering terug te komen van (op in strijd met het discriminatieverbod verkregen onrechtmatig bewijs gebaseerd) besluit. Herstelkarakter oorspronkelijke besluit.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 31 oktober 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:3423, «USZ» 2020/27
– Proceskosten – Integrale proceskostenvergoeding alleen in uitzonderlijke situaties.

2019

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 12 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2078, «USZ» 2019/293
– Wajong 2015 – Duurbelastbaarheid. Om ten minste 4 uur per dag belastbaar te zijn, is het niet noodzakelijk om 4 uur aaneengesloten belastbaar te zijn.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 12 juni 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2050, «USZ» 2019/265
– Wajong 2015 – Art. 9 onder e Sb (zodanige kenmerken dat van een werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd de betrokkene te werk te stellen) ziet niet op de beoordeling van arbeidsvermogen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 25 april 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1433, «USZ» 2019/181
– Laattijdige aanvraag WIA – Eerste arbeidsongeschiktheidsdag. Einde wachttijd. Ingangsdatum uitkering. Geen analoge toepassing werkwijze Wajong.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 16 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:287, «USZ» 2019/141
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Meervoudige problematiek. Bewijsvoeringslast. Consistentie medisch oordeel. Latere ontwikkelingen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 16 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:301, «USZ» 2019/140
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Bevindingen praktijkschool. Bevindingen begeleiders. Leervermogen. Rijping. Autoriteitsdrogreden.

Bogaard E. van den & Nacinovic H.W.M., annotatie bij: CRvB 2 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:69, «USZ» 2019/53
– Duurbelastbaarheid – Verminderde beschikbaarheid wegens door een BIG-geregistreerde arts voorgeschreven behandeling.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 18 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4314, «USZ» 2019/84
– Equality of arms – Bbz. Bijstand aan zelfstandige. Bestrijden advies over levensvatbaarheid bedrijf. Korošec-rechtspraak ook van toepassing op niet-medische geschillen. Eigen deskundigheid appellant. Geen twijfel over juistheid advies.

De niet-VA revisited
Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 13 december 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:4018, «USZ» 2019/29
– Zowel in primo als in bezwaar beoordeling door niet als verzekeringsarts geregistreerde arts. Toetsing en medeondertekening rapportage door wel geregistreerde verzekeringsarts. Gebrek niet hersteld.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Amsterdam 23 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:9195, «USZ» 2019/52
– Termijnoverschrijding – Rechtsmiddelenclausule verwarrend. Termijnoverschrijding verschoonbaar. Bezwaarschrift ontvankelijk.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 6 november 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3577, «USZ» 2019/6
– Bijstand – Nieuwe aanvraag tijdens opschorting uitkering.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Overijssel 22 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3997, «USZ» 2019/2
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Te verwachten ontwikkeling. Arbeidsparticipatie versus maatschappelijke participatie. Bevindingen ouders. Bevindingen hulpverleners. Indicatie CIZ. Dagbesteding. Autoriteitsdrogreden.

Onthef de arts van zijn taak als waarzegger – Interview in Trouw 11 januari 2019

2018

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6797, «USZ» 2018/339
– Wajong 2015 – Onderbouwing arbeidsvermogen. (Arbeidsmatige) dagbesteding. Sociaal wenselijke antwoorden. Feitelijk verrichte werkzaamheden. Feitelijk functioneren. In bezwaar afwijken van primair medisch oordeel.
Het ligt op de weg van de arbeidsdeskundige om aannemelijk te maken dat eiseres een taak in een arbeidsorganisatie kan verrichten.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Oost-Brabant 20 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4594, «USZ» 2018/317
– Duurzaamheid WIA – Behandelmogelijkheden. Actualiteit informatie behandelend artsen. Reden afzien van behandeling.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Midden-Nederland 9 augustus 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3854, «USZ» 2018/316
– Equality of arms – Inzet medisch deskundigen. Geen behandelend arts. Geen middelen om zelf deskundige in te schakelen. Arrest Korošec.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 28 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1941, «USZ» 2018/279, en CRvB 28 juni 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1953, «USZ» 2018/280
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Inschatting herstelmogelijkheden. Invloed behandeling op belastbaarheid. Tijdverloop sinds ontstaan klachten. Tijdverloop sinds eerste arbeidsongeschiktheidsdag.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 16 mei 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1465, «USZ» 2018/250
– Terugkomen op – Evidente onredelijkheid. Verzoek om herziening ZW-dagloon. Advies Klant Contact Centrum. Uitvoeringslasten. Aanzienlijk verschil in hoogte.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 7 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:763, «USZ» 2018/198 en CRvB 3 mei 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1335, «USZ» 2018/201
– Equality of arms – Inzet medisch deskundigen. Informatie behandelend sector. Naar zijn aard geschikt om twijfel te zaaien. Arrest Korošec.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 8 maart 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:704, «USZ» 2018/153, CRvB 5 april 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1018, «USZ» 2018/154 en Rb Amsterdam 5 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1187, «USZ» 2018/155
– IVA – Duurzaamheid. Inschatting herstelmogelijkheden. Behandelmogelijkheden. Onderbouwing te verwachten verbetering.
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Motivering onvoldoende concreet. Informatie behandelend sector.
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Verbetering niet uitgesloten. Aannemelijk maken dat arbeidsvermogen kan ontstaan. Expertise- onderzoek in fase vóór besluitvorming.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 22 februari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:615, «USZ» 2018/116
– Wajong 2010 – Duurzaamheid. Concrete en deugdelijke afweging feiten en omstandigheden betrokkene.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 30 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4139, «USZ» 2018/2
– ZW – Toetsing verbetering belastbaarheid in het tweede ziektewetjaar (TVB2). Maatstaf ‘zijn arbeid’ in het tweede ZW-jaar.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 15 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4007, «USZ» 2018/7 en Rb Noord-Holland 13 oktober 2017, RBNHO:2017:11181, «USZ» 2018/8
– IVA – Duurzaamheid. Onderbouwing te verwachten verbetering. Concrete en deugdelijke afweging. Prognose onvoorspelbaar. Verbetering niet uitgesloten. Motivering te algemeen en onvoldoende toegespitst.
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Gezamenlijke rapportage verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Concrete afweging feiten en omstandigheden van eiseres als individu. Niet uitgesloten dat er nog ontwikkelmogelijkheden zijn waardoor arbeidsmogelijkheden kunnen ontstaan.

2017

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 27 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3325, «USZ» 2017/428
– Equality of arms – Gebrek aan financiële middelen om deskundige in te schakelen. Korošec-rechtspraak. Drogreden. Stroman.
Uit het arrest Korošec volgt niet dat de rechter is gehouden een medisch deskundige te benoemen als de verzekeringsartsen van het UWV alle voorhanden zijnde medische informatie van de behandelende artsen inzichtelijk bij hun beoordeling hebben betrokken, zodat deze door de rechter kan worden getoetst.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 6 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2994, «USZ» 2017/411
– Wajong 2010 – Duurzaamheid. Overgangsperiode van Wajong 2010 naar Wajong 2015.
UWV had moeten onderzoeken of appellante niet tot het verrichten van betaalde arbeid in staat is, nu niet en in de toekomst niet, ook niet na of met behulp van ondersteuning of in de vorm van beschut werk, en de gevolgtrekkingen uit dit onderzoek concreet moeten onderbouwen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 23 augustus 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2900, «USZ» 2017/381
– Terugkomen op – Mate van terugwerkende kracht. Beleid SVB bij herziening terugwerkende kracht. Beleid niet onredelijk. Toepassing in dit geval onevenredig.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 28 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2770, «USZ» 2017/329
– Equality of arms – Gebrek aan financiële middelen om deskundige in te schakelen. Korošec-rechtspraak.
Uit het arrest Korošec volgt niet dat de rechter gehouden zou zijn in een situatie als hier aan de orde, waarin volgens appellant alle beschikbare medische gegevens zijn overhandigd en die door de verzekeringsartsen van het UWV bij hun beoordeling zijn betrokken, een medisch deskundige te benoemen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 21 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2659, «USZ» 2017/358
– Eerlijk proces – Artikel 6 EVRM. Weigering zitting te verdagen. Procedure als geheel. Onderbouwing stellingen. Jonggehandicapte. Studerende. Niet onaannemelijk dat binnen 5 jaar na voltooien mbo-opleiding alsnog de wachttijd is vervuld.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226, «USZ» 2017/326
– Equality of arms – Uit het arrest Korošec volgt dat de rechter compensatie moet bieden als een partij in een nadeliger positie verkeert ten opzichte van de andere partij. In navolging van dat arrest zet de Raad uiteen hoe de rechter moet omgaan met zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige, in dit geval de verzekeringsarts van het UWV. Beoordeling in drie stappen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Noord-Holland 11 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2870, «USZ» 2017/359 en Rb Overijssel 13 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:675, «USZ» 2017/360
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Compendium Participatiewet. Beoordelingskader Duurzaamheid van het ontbreken van arbeidsvermogen. Ontwikkelingsleeftijd.
Medische onderbouwing dat eiseres in staat is arbeidsvermogen te ontwikkelen, onvoldoende concreet en niet toereikend.
Uit het Schattingsbesluit en uit art. 3:46 en 7:12 Awb volgt een motiveringsplicht voor wat betreft het vaststellen van het bestaan van mogelijkheid tot ontwikkeling van arbeidsparticipatie. Deze motiveringsplicht houdt ook in dat moet worden weergegeven op welke in art. 1a lid 1 Schattingsbesluit genoemde aspecten ontwikkeling is te verwachten.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 4 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1261, «USZ» 2017/263
– Terugkomen op – Vrijspraak strafrechter. Andere rechtsvraag. Ander procesrecht. Geen evidente onredelijkheid. Drogreden. Cirkelredenering.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 31 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1354, «USZ» 2017/232
– Termijnoverschrijding – Besluit ontvangen na afloop bezwaartermijn. Redelijke termijn om alsnog bezwaar te maken. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 22 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1225, «USZ» 2017/190
– ZW – Maatstaf ‘zijn arbeid’ in het tweede ZW-jaar

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 3 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:881, «USZ» 2017/187
– Terugkomen op – Evidente onredelijkheid. Afwijken van beleid. Onevenredige gevolgen. Eigen verantwoordelijkheid appellant.

Bogaard E. van den, annotatie bij: ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, «USZ» 2017/91, CRvB 20 december 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4872, «USZ» 2017/93 en CRvB 27 december 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:5115, «USZ» 2017/94,
– Terugkomen op – Ne bis in idem-rechtspraak. Nieuw toetsingskader voor herhaalde aanvragen en verzoeken om terug te komen op een besluit. Geen ambtshalve toetsing meer of sprake is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Evidente onredelijkheid.

2016

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Amsterdam 11 oktober 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:6379, «USZ» 2016/418
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. IVA-rechtspraak wel toepasbaar.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Den Haag 20 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:11353, «USZ» 2016/393
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. Na 10 jaar onafgebroken ontbreken van arbeidsvermogen wordt de duurzaamheid daarvan van rechtswege aangenomen.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 22 augustus 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3156, SZR-Updates.nl 2016/0892
– Maatmaninkomen – Niet-geïnd loon. Feitelijk ontvangen loon bepalend. Drogreden. ‘False analogy’ (onjuiste vergelijking).

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Amsterdam 5 juli 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9688, «USZ» 2016/419
– Equality of arms – Begin van bewijs. Concreet aanknopingspunt.
Dat van eiseres wordt verlangd met een begin van bewijs of een concreet aanknopingspunt te komen ter onderbouwing van de betwisting van het oordeel van een verzekeringsarts bezwaar en beroep, is naar het oordeel van de rechtbank niet in strijd met het recht op een eerlijk proces.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Oost-Brabant 9 juni 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:2972, «USZ» 2016/366
– Wajong 2015 – Duurzaamheid. IVA-rechtspraak niet toepasbaar.
– Wajong 2015 – Criteria arbeidsvermogen – Taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Onderlinge verhouding tussen criteria artikel 1a Schattingsbesluit. Economische waarde arbeidsprestatie

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Den Haag 26 mei 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5747, «USZ» 2016/365
– Wajong 2015 – Criteria arbeidsvermogen. Methode SMBA, ICF en MOI. Taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Basale werknemersvaardigheden.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Amsterdam 14 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2123, «USZ» 2016/251
– Wajong 2010 – Duurzaamheid. Criterium Wajong 2015 feitelijk ingevoerd met Wajong 2010.

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 6 april 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1301, «USZ» 2016/334
– Wajong 2010 – Vaststellen beperkingen. Medisch objectieve gegevens. Toverformules en drogredenen. Cirkelredenering. Autoriteitsdrogreden.

Bogaard E. van den, annotatie bij: Rb Oost-Brabant 17 maart 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:1182, «USZ» 2016/252
– Wajong 2010 – Overgangsrecht Wajong 2015. Buitenwettelijk begunstigend beleid. Begripsverwarring Wajong 2010-2015. Beschut werk. Verdienvermogen versus arbeidsvermogen.

2002

Bogaard E. van den, annotatie bij: CRvB 3 september 2002, ECLI:NL:CRVB:2002:AE7389, «USZ» 2002/297
– Vakantieduur. Vrijstelling arbeidsverplichtingen. Leeftijdsdiscriminatie.
– De Regeling gebruikelijke vakantieduur dient wegens strijd met artikel 1 Grondwet en artikel 26 IVBPR buiten toepassing te worden gelaten.

Deze website maakt gebruikt van analytische cookies. Prima